logo头像
ICQL

jee

哈哈,待重新学习整理 java ee 核心设计模式 web浏览器 —— Servlet控制层(不需要业务逻辑) —— jsp页面 —— html doc —— web浏览器 web浏览器 —— Servlet控制层(需要业务逻辑) —...